Malvik kommune 150x186.jpg melhuskommune 180x180  Selbu kommune    Skaun kommune 100x120.jpg trondheim kommune 180x218.jpg    

Interkommunalt samarbeidsorgan

Trondheimsregionens Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan for friluftssektoren i Trondheimsregionen bestående av kommunene Malvik, Melhus, Selbu, Skaun og Trondheim hvor det er ca. 240.000 innbyggere og rundt 35.000 innflyttede studenter.

Trondheimsregionens Friluftsråd består av 7 medlemmer. Malvik, Melhus, Selbu og Skaun oppnevner hver 1 medlem med varamedlem og Trondheim oppnevner 3 medlemmer med vara-medlemmer. Oppnevningen gjelder kommunestyrets funksjonstid.

Friluftsrådets oppgave er, i samarbeid med fylkesfriluftsnemnd, kommuner og andre interesserte å arbeide for:

  •  Sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv.
  •  Større forståelse for friluftsområdenes betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv.

Friluftsrådet medvirker og uttaler seg til kommune-, kommunedel-, reguleringsplaner og andre planer som berører friluftsliv.

Råd og veiledning

Gir råd og veiledning ved tilrettelegging av områder for friluftsliv, medvirker til at det arrangeres friluftsdager i medlemskommunene, driver informasjons- og kursvirksomhet for økt uteaktivitet i barnehager, SFO og skoler, gir ut turkart og informasjon om mulighetene for friluftsliv i regionen, gir tilskudd til friluftstiltak i medlemskommunene og samordner deres søknader om økonomiske tilskudd fra stat og fylkeskommune.  

Friluftsrådet og Fylkesfriluftsnemnda/Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune har en samarbeidsavtale for fremme av friluftsliv.

Virksomheten i friluftsrådet finansieres ved medlemskontingent fra medlemskommunene, støtte fra Miljøverndepartementet/Direktoratet for naturforvalting og tilskudd til prosjekter og tiltak fra de statlige friluftslivsmidlene og andre tilskuddsordninger.

Trondheimsregionens Friluftsråd er medlem i Friluftsrådenes Landsforbund (FL). FL ble stiftet i 1986 og er et fellesorgan for 28 interkommunale friluftsråd i Norge. 

 

 

Styret i Trondheimsregionens Friluftsråd

På møte i Trondheimsregionens friluftsråd 22. januar 2020 ble styret i friluftsrådet konstituert i hehold til rådets vedtekter. Det er oppnevnt representanter til styret fra medlemskommunene samt vararepresentanter.

For perioden 2019-2023 sitter følgende personer i styret fra kommunene:

 

  • Bernt Ole Ravlum (Malvik)            Bernt styret 150x200.jpg

 

  • Latifa Nasser (Trondheim)             Latifa styret 150x200.jpg

     

  

  • Ole Ingebrigt Eid (Melhus)            Melhus

 

  • Marit O. Grøtte (Selbu)                 Marit styret 150x200.jpg

 

  • Per Gunnar Lofgren (Skaun)         Per Gunnar Lofgren web (1).jpg

  

  • Lars Magnussen (Trondheim)     Lars styret 150x200.jpg

 

  • Geir Jarle Sirås (Trondheim)        Geir Jarle styret 150x200.jpg

 



Det ble valgt leder og nestleder for styret i henhold til rådets vedtekter. Bernt Ole Ravlum ble valgt som leder og Latifa Nasser som nestleder.
Vararepresentanter for perioden er:
Kjellrun Sporild (Malvik), Arnt Ove Løvås (Melhus), Henrik Rapp (Selbu), Øystein Wiggen (Skaun), Ola Lund Renolen (Trondheim), Berit Nordseth (Trondheim) og Alf Steinar Tømmervold (Trondheim).