klæbu kommune 146x180.jpgMalvik kommune 150x186.jpgmelhuskommune 180x180 Selbu kommune   Skaun kommune 100x120.jpgtrondheim kommune 180x218.jpg   

Interkommunalt samarbeidsorgan

Trondheimsregionens Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan for friluftssektoren i Trondheimsregionen bestående av kommunene Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu, Skaun og Trondheim hvor det er ca. 240.000 innbyggere og rundt 35.000 innflyttede studenter.

Trondheimsregionens Friluftsråd består av 8 medlemmer. Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu og Skaun oppnevner hver 1 medlem med varamedlem og Trondheim oppnevner 3 medlemmer med vara-medlemmer. Oppnevningen gjelder kommunestyrets funksjonstid.

Friluftsrådets oppgave er, i samarbeid med fylkesfriluftsnemnd, kommuner og andre interesserte å arbeide for:

 •  Sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv.
 •  Større forståelse for friluftsområdenes betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv.

Friluftsrådet medvirker og uttaler seg til kommune-, kommunedel-, reguleringsplaner og andre planer som berører friluftsliv.

Råd og veiledning

Gir råd og veiledning ved tilrettelegging av områder for friluftsliv, medvirker til at det arrangeres friluftsdager i medlemskommunene, driver informasjons- og kursvirksomhet for økt uteaktivitet i barnehager, SFO og skoler, gir ut turkart og informasjon om mulighetene for friluftsliv i regionen, gir tilskudd til friluftstiltak i medlemskommunene og samordner deres søknader om økonomiske tilskudd fra stat og fylkeskommune.  

Friluftsrådet og Fylkesfriluftsnemnda/Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune har en samarbeidsavtale for fremme av friluftsliv.

Virksomheten i friluftsrådet finansieres ved medlemskontingent fra medlemskommunene, støtte fra Miljøverndepartementet/Direktoratet for naturforvalting og tilskudd til prosjekter og tiltak fra de statlige friluftslivsmidlene og andre tilskuddsordninger.

Trondheimsregionens Friluftsråd er medlem i Friluftsrådenes Landsforbund (FL). FL ble stiftet i 1986 og er et fellesorgan for 27 interkommunale friluftsråd i Norge. 

 

 

Styret i Trondheimsregionens Friluftsråd

På møte i Trondheimsregionens friluftsråd 1. mars 2016 ble styret i friluftsrådet konstituert i hehold til rådets vedtekter. Det er oppnevnt representanter til styret fra medlemskommunene samt vararepresentanter.

For perioden 2015-2019 sitter følgende personer i styret fra kommunene:

 

 • Bernt Ole Ravlum (Malvik)            Bernt styret 150x200.jpg

 

 • Latifa Nasser (Trondheim)             Latifa styret 150x200.jpg

 

 • Paal Christian Bjønnes (Klæbu)    Paal styret 150x200.jpg

    

 • Mikal Kvaal (Melhus)                     Mikal styret 172x200.jpg

 

 • Marit O. Grøtte (Selbu)                 Marit styret 150x200.jpg

 

 • Espen Tørset (Skaun)                     Espen styret 150x200.jpg

  

 • Lars Magnussen (Trondheim)     Lars styret 150x200.jpg

 

 • Geir Jarle Sirås (Trondheim)        Geir Jarle styret 150x200.jpg

 Det ble valgt leder og nestleder for styret i henhold til rådets vedtekter. Bernt Ole Ravlum ble valgt som leder og Latifa Nasser som nestleder.
Vararepresentanter for perioden er:
Reidar Sether (Klæbu), Frank Schmiemann (Malvik), Kaare Qvenild (Melhus), Torger Sletner (Selbu), Øystein Wiggen (Skaun), Magne Njåstad (Trondheim), Berit Nordseth (Trondheim) og Roar Aas (Trondheim).