VEDTEKTER FOR TRONDHEIMSREGIONENS FRILUFTSRÅD

§ 1. Medlemmer

Trondheimsregionens friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan bestående av Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu, Skaun og Trondheim kommune. Friluftsrådet er et eget rettssubjekt og kommunene er ikke ansvarlig for rådet sine plikter ut over den årlige medlemskontingent.

§ 2. Formål

Rådets oppgave er i samarbeid med fylkesfriluftsnemnd, regionplanrådet, kommuner og andre interesserte å virke for:

A. Sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv.

B. Større forståelse for friluftsområdenes betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv.

§ 3. Organisasjonsform

Rådet består av 8 medlemmer. Kommunene Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu og Skaun oppnevner hver 1 medlem med varamedlem, Trondheim kommune oppnevner 3 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av kommunestyrene. Oppnevningen gjelder for kommunestyrets funksjonstid. Ved stemmelikhet er leders dobbelstemme avgjørende.

 Rådet velger selv blant sine medlemmer leder og nestleder, som ikke bør være fra samme kommune.

Leder kaller inn rådet til møte når det anses nødvendig eller når et medlem forlanger det. Saksliste skal vedlegges innkallingen til møtet. Rådet er beslutningdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. I alle saker av økonomisk karakter skal avgjørelsen skje med 2/3 flertall. Øvrige saker avgjøres med simpelt flertall.Over rådets forhandlinger føres protokoll.
Protokollutskrift sendes medlemskommunene etter hvert møte. 

§ 4. Utvalg, komitèer, administrasjon

Innen rådet kan det opprettes et arbeidsutvalg som skal bestå av leder og 2 medlemmer. De velges av rådet for 1 år av gangen. Arbeidsutvalget kan ikke treffe bindende avgjørelse medmindre rådet i forutgående møte har gitt fullmakt til dette.

Rådet har anledning til å oppnevne komitèer og personer til å bearbeide spesielle saker.

Rådet ansetter daglig leder og annen nødvendig hjelp innenfor det arbeidsprogram og budsjett som er vedtatt.

Daglig leder skal ha ansvaret for den daglige ledelsen av rådet, og påse at de retningslinjer og planer som rådet har vedtatt gjennom budsjett og årsplaner blir fulgt.

§  5. Økonomi

For rådets virksomhet stilles opp:

1. Driftsbudsjett for den løpende drift av rådets virksomhet, som finansieres ved kontingent fra medlemskommunene og mulige tilskott fra fylkeskommunen og staten. Kommunenes kontingent beregnes etter et bestemt beløp pr. innbygger pr. år, og i samsvar med folketallet ved årsskifte. Forslag til medlemskontingent må forelegges medlemskommunene til godkjenning. Budsjettet skal ferdigbehandles i rådet innen utløpet av november måned før budsjettåret.

2. Grunnerverv/sikring/opparbeidelse.

Grunnerverv bør fortrinnsvis skje etter prioritering sett i fylkessammenheng. Saker om erverv av spesiell interesse kan tas opp av rådet og forelegges fylkesfriluftsnemda til uttalelse.

Før avtale om grunnerverv inngås, skal vedkommende vertskommune ha høve til å uttale seg.

Ved grunnerverv fordeles utgiftene slik: Etter fradrag i kjøpesummen av eventuellt statstilskott, belastes vertskommunen med en vertsandel på kr. 2,- pr. innbygger. Resten av beløpet fordeles på regionens kommuner proposjonalt med innbyggertallene. 

Utgiftene ved spesielle tilretteleggingstiltak skal normalt skje ved utligning i samsvar med folketallet ved siste årsskifte.

Det forutsettes at alle muligheter for dekning av utgifter til erverv, sikring og eventuell opparbeidelse av områder ved tilskott fra stat, fylke eller andre prøves, og at det etter vedtak av rådet blir innført avgiftsordninger for bruk av arealer og anlegg der dette er mulig og rimelig, slik at kommunens tilskott kan holdes på et rimelig nivå.

Rådet kan oppta lån eller på annen måte pådra medlemskommunene økonomiske forpliktelser etter forutgående godkjenning av medlemskommunene.

3. Rådets regnskap føres av Trondheim kommunes regnskapskontor. Årsregnskapet revideres av kommunerevisjonen i Trondheim, hvoretter det legges fram for rådet til godkjenning sammen med årsmeldingen. Daglig leder anviser rådets regninger og utbetalinger.

Godtgjørelse for reiser, diett, møte og tapt arbeidsfortjeneste følger Trondheim kommunes regulativ.

§ 6. Vedtektsendringer

Forandring av vedtektene kan bare besluttes i fulltallig møte med 3/4 flertall. Vedtektsforandringer må forelegges medlemskommunene til endelig godkjenning.

§ 7. Utmelding av rådet - oppløsning av rådet.

Dersom noen av medlemskommunene ønsker å melde seg ut, kan det skje så snart inneværende års kontingent er betalt, men etter gyldig kommunestyrevedtak. Et medlem som trer ut, har intet krav på noen del av rådets aktiva.

Vedtak om oppløsning kan bare skje i fulltallig møte med 3/4 flertall, og må godkjennes av medlemskommunene. Vedtas oppløsning, blir rådets eiendommer og andre verdier overført til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Dog skal vertskommunene ha forkjøpsrett til rådets faste eiendommer.

 § 8 Disse vedtekter trer i kraft så snart de er godkjent av medlemskommunene.

Vedtektene er godkjent:

Malvik kommune                            29. mars 1982

Melhus kommune                             1. juni 1982

Skaun kommune                   15. september 1982

Trondheim kommune                       16. desember 1982

Klæbu kommune                   24. februar 1983

Vedtektene er justert etter vedtak i medlemskommunene våren 1989.

Vedtektene er endret i møte den 20. april 1994, sak 11/94 og endringene er godkjent av medlemskommunene.

Vedtektene er endret i møte den 9. januar 2002, sak 05/02 og endringene er godkjent av medlemskommunene.

Vedtektene er endret i møte den 1.juli 2008, sak 22/08 og endringene er godkjent av medlemskommunene.